KB-31A Lityum İyon Polimer Batarya • NPMR
• PT-3600

Modelleri için Orjinal Batarya 7.4 V. 1.500 mAh